document

hvad er astrologi ?

Selve ordet astrologi betyder direkte oversat fra græsk »stjernelære« og beskriver videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Sammen med astronomien er astrologien den ældste kendte videnskab overhovedet. Førhen var astronomerne også astrologer - f.eks. vor egen Tycho Brahe. Det mest omfattende astrologiske forskningsprojekt i dette århundrede er udført af den franske videnskabsmand Michel Gauquelin. Han påbegyndte oprindelig arbejdet for at modbevise astrologien, som han fandt i strid med al sund fornuft. Hans arbejde gjorde ham i stedet til en overbevist tilhænger, idet han fandt overvældende beviser for væsentlige dele af astrologiens ældgamle lære. Han er en pioner på dette område, og på trods af, at hans metoder er uangribelige, afvises hans resultater, fordi de bryder med den etablerede videnskabs verdensbillede.

Resultatet af forskningen vil i sidste ende afhænge af forskerens mod og fantasi til at opstille en tilstrækkeligt omfattende hypotese. En for snæver hypotese vil afskære forskeren fra at undersøge såkaldte »fantastiske« fænomener - dvs. fænomener, der ikke lader sig forklare med de hidtidige teorier. Det samlede videnskabelige verdensbillede, det såkaldte paradigme, er under forvandling i disse år. Dermed bliver forskningen i stand til at opstille dristigere hypoteser, som bl.a. vil indbefatte »okkulte« fænomener - som f.eks. astrologien.

Endelig må forskerens egen indflydelse på projektets forløb, den såkaldte subjektivitetsfaktor, tillige tages i betragtning. Derfor kan man stille spørgsmalet: Hvor går grænserne for den objektive forskning? Måske kunne diskussionen af historiske vidnesbyrd og videnskabelige bevisførelser reduceres væsentligt på grund af. fysikeren Niels Bohrs opdagelse af, at et enkelt atom synes at ligne et helt solsystem i miniformat.

Denne opdagelse falder smukt i tråd med de gamle kulturers erkendelse af, at »delene er lig med helheden« - som igen svarer til den astrologiske læresætning, der tilskrives grækeren Hermes Trismegistos: »Som foroven, så forneden«. Universet og mennesket er et - og mennesket er en del af helheden. Alle fænomener hænger sammen og er indbyrdes afhængige.

Dette fører direkte frem til spørgsmålet: Hvorfor virker astrologien? Et spørgsmål, som den praktiserende astrolog møder gang på gang, og som måske burde omformuleres til: Hvordan kan det være, at astrologien overhovedet kan bruges til noget fornuftigt? Eller: Hvordan kan det være, at planeternes indflydelse kan mærkes i den enkelte persons liv? Eller: Hvordan kan det være, at jeg kan anvende astrologien i mit daglige liv?

 Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

camera

hvorfor virker astrologi ?

Vi kan sandsynliggøre planeternes virkning på forskellig måde - som dog ikke må tages som et bevis i egentlig forstand. Et billede på himmellegemernes indvirkning på jordiske forhold har vi i månens indflydelse på ebbe og flod i havene. At den så også påvirker mennesker, er måske ikke så underligt, når vi tænker på, at tre fjerdedele af vor krop består af væske. En anden virkning af månens indflydelse kan iagttages i kvinders menstruations-cyklus. Begge er på omkring 28 dage.

Når Månen har denne indvirkning, er den tanke ikke fjern, at de øvrige himmellegemer også kan have indflydelse på os. Og når Månen med sin afstand af ca. 384.000 km fra Jorden kan have kontante virkninger på jordiske forhold og på mennesket, så kunne andre (og væsentligt større) planeter også have det - også selv om afstanden fra jorden er større. Ifølge den okkulte tradition indskrænker planeternes indflydelsesområde sig ikke til deres fysiske størrelse og massetiltrækningen, der afhænger heraf. Deres magnetiske felt eller aura strækker sig langt ud i universet, der set på denne måde ikke er tomt, men et felt af magnetiske indflydelser, der rækker over vældige afstande.

Afstandene i vort solsystem er relativt begrænsede i forhold til disse magnetiske felters udstrækning. Tilsvarende vil afstandene mellem vore celler også forekomme uendeligt store set i forhold til den enkelte celle - og dog hænger vores krop sammen. Ligeledes har fysikerne fundet, at de interne afstande i et atom er kolossale - set i forhold til f.eks. en enkelt neutrons udstrækning. Menneskene kan ses som celler i Jordens organisme - og alle celler er som selve jorden underlagt stærke kosmiske indflydelser. Men at dette er tilfældet fører dog ikke til, at alt i menneskelivet er forudsagt i mindste detalje. De kosmiske indflydelser er som en form for udvidet økologi, dvs. en del af betingelserne her på planeten Jorden.

Mennesket er som den højest udviklede livsform udstyret med en fri vilje, der fungerer inden for naturens love.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

art

hvad kan astrologi bruges til ?

Først skulle vi måske lige ridse op, hvad den ikke kan bruges til.

For det første har vi som før nævnt en fri vilje, og astrologien kan derfor ikke bruges som en slags spådomskunst til skråsikre forudsigelser om livslængde m.v. Man kan heller ikke i horoskopet se, hvilket køn personen er - eller hvilket bevidsthedsmæssigt niveau vedkommende befinder sig på. Astrologen skal vide, om horoskopet er opstillet for en person, et kæledyr, en begivenhed eller noget helt andet for at kunne tyde det korrekt. I samme forbindelse bør det lige slås fast, at det, som i ugeblade og aviser bringes til torvs under den falske varebetegnelse »horoskoper«, næsten udelukkende er et bidrag til den almindelige underholdning.

Disse horoskopers udsagn er i bedste fald kun baseret på solens bevægelse på himlen. Der er ni andre himmellegemer at tage hensyn til i et rigtigt horoskop - foruden en række andre faktorer. Lidt betænkelighed må man dog også have ved de nu så almindelige computertydede horoskoper. Programmerne er endnu ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne afveje de mange tydningsfaktorer mod hinanden. Til gengæld er de prismæssigt overkommelige. De kan give en første introduktion til tydningen af et horoskop, men de må aldrig forveksles med den professionelle astrologs arbejde. Ofte kræves en god portion forhåndsviden for at få det fulde udbytte af et computertydet horoskop.

Man kunne sammenligne det at få stillet sit horoskop med at orientere sig på et søkort, før man stikker til søs. Når man skal navigere på livets »sejlads«, er et pålideligt »søkort« nødvendigt. det er den samme proces, der sker, når en astroog tyder et horosko for sin klient. I en given periode kan astrologen endda via det progressive horoskop se, om barometeret står på storm eller stille - for nu at blive i dette billedsprog. Men da vi har en fri vilje, fortæller hverken søkort eller barometerstand noget om vore reaktioner på disse naturforhold - eller hvor vi sejler hen.

At få tydet sit horoskop vil sige at få overblik over sine muligheder og sine begrænsninger. Dette kan sammenlignes med at få foræret en cykel med ti gear - hvilket dog ikke afskaffer bakkerne. Vi vil stadig vore vanskeligheder at tumle med, men for viden om, hvordan vi bruger vor cykelen mest hensigtsmæssigt. Det kan sætte os i stand til at forcere forhindringerne på den bedst mulige måde.

Astrologien er en perfekt viden, som kun begrænses af astrologernes mangel på faglig formåen. Gennem horoskopet har det enkelte menneske mulighed for at lære sig selv at kende i dybden. Der findes måske evner og anlæg, som tidligere ikke er blevet udviklet og udnyttet. Vi forhindres ofte i at bruge os selv fuldt ud på grund af diverse blokeringer og fortrængninger. En udlægning af horoskopet betyder for de fleste en intensivering af deres personlige udvikling.

Gennem selvforståelse løses problemer bedre og mere helhedsbetonet, hvilket igen leder til større ansvarlighed. Man begynder at se problemerne som udfordringer i stedet for som forhindringer. Ansvaret lægges ikke længere over på ydre faktorer såsom forældre, samfund eller miljø. Ansvaret for vores liv kan kun tilskrives os selv og vores egen funktion i samfundet, miljøet etc. Som ordsproget siger; »Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta'r det«. Dette indebærer en stillingtagen til, hvordan man kan ændre på sit liv i stedet for blot at blive »offer« for omstændighederne.

Astrologiens fundamentale opgave er at bidrage til at skabe ansvarlige, handlekraftige og selvstændige mennesker. Kort sagt, at give mennesker mulighed for at udvikle højere bevidsthed. Mulighederne for udvikling ses i horoskopet på spændingerne, som er en direkte forudsætning for vores udvikling. De omtales ofte som ugunstige, men her kan vi anlægge det modsatte synspunkt, at de er meget gunstige set i relation til den personlige udvikling.

Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. Udviklingen bliver her afhængig, af i hvor høj grad man evner at tage arbejdstøjet på - det nemmeste er jo være blot at lade stå til. Dette ville imidlertid være meget kortsynet, da det er den personlige indsats, der betinger udviklingen. I øvrigt har langt de fleste berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt - dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Uddrag fra "Astrologiens Verden" af Karl Aage Jensen
Gyldendal 1989

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1