referat 2013

ASTROLOGISK MUSEUMSFORENING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 12. april 2013 KL. 17:00
(AKTUEL START KL. 17:06)

 

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning – udsendt på forhånd
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

 

AD 1:

Til dirigent valgtes Claus Houlberg, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt m.v. og således var beslutningsdygtig.

 

AD 2:

Formanden, Claus Houlberg aflagde beretning. Der var livlige drøftelser undervejs. Det blev noteret, at der var gjort et stort katalogiseringsarbejde og den store værdi investeringen i nye skabe havde haft også for præsentationen af de forskellige effekter, som Museet er i besiddelse af. Der er stadig en del effekter hos Karl Aage privat og i kælderen. Arbejdet med katalogisering etc. Fortsættes. Det blev nævnt at visionen for Museet kunne læses i Sophie Nr. 42.

Beretningen godkendtes énstemmigt.

 

AD 3:

Mikael Mårtensson gennemgik regnskabet for 2012. Indtægterne havde været større end budgetteret, således at der var DKK 11.700 i medlems-kontingenter af forskellig art og DKK 705 fra smykkesalg eller i alt DKK 12.405.

Da der i 2012 blev investeret næsten DKK 10.000 i inventar var omkostningerne incl. denne investering i alt DKK 17.690,50. Merforbruget på DKK 5.285,50 blev taget af den kontante beholdning som primo 2012 udgjorde DKK 9.403, således at den kontante beholdning ultimo 2012 udgjorde DKK 4.117. Regnskabet blev indgående drøftet og blev herefter godkendt énstemmigt.

 

AD 4:

Mikael Mårtensson gennemgik budgettet. Budgettet er lagt realistisk og konservativt både hvad angår indtægter og udgifter og udviser et mindre overskud. Budgettet blev efter en kortere drøftelse godkendt énstemmigt.

AD 5:

Der var forslag om, at få tilføjet i vedtægternes § 7, at indkaldelse til generalforsamling også kan ske ved e-mail. Det blev énstemmigt besluttet at ændre vedtægterne på dette punkt og at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2013 for vedtagelse af denne tilføjelse.

NUVÆRENDE ORDLYD § 7: ”Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev eller ved annonce i eventuelt medlemsskrift. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.”

NY ORDLYD § 7: ”Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved annonce i eventuelt medlemsskrift, pr. e-mail eller pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.”

 

AD 6:

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Houlberg, Benja Frederiksen og Ann Booth Rosenqvist blev énstemmigt genvalgt for en ny 2 årig periode.

Suppleanterne Søren Konrad, Ella Marie Mårtensson, Leif Brammer genvalgtes énstemmigt for en ny 1 årig periode.

 

AD 7:

Inger Hansen genvalgtes énstemmigt til revisor for en 1 årig periode.

 

AD 8:

Der var en længere drøftelse omkring relationen mellem Museet og Astrologihuset.

Det blev efter disse drøftelser henstillet til bestyrelsen, at ”Sophie” bliver Astrologisk Museum’s medlemsblad og dermed det officielle kommunikationsmiddel. Bladet vil være et naturligt forum også for artikler fra tredjemand og det vil være muligt at få hjælp fra Ann til at få læst korrektur på sine artikler.

Det blev yderligere henstillet at Museet opretter sin egen netbutik til indmeldelser og varesalg. Dermed forenkles afregning mellem Astrologihuset og Museet, og Museet sælger fremover egne værker.

Endelig blev det énstemmigt henstillet at tegne abonnement på en hjemmeside hos Sammen-slutningen af Museumsforeninger. Det antages at eksponeringen på denne side kan medvirke til at udbrede kendskabet til Astrologisk Museum.

Da der herefter ikke var yderligere til behandling på generalforsamlingen afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet,
København, den 12. april 2013 kl. 18:20

 

Claus Houlberg / Leif Brammer

dirigent / referent

copyright © 2020 ASTROLOGISK MUSEUM
 

amlogo1